• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
คู่มือ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่เผยแพร่ : 09/01/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


 

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP)


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC)


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานจัดทำยุทธศาสตร์


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการฝึกอบรม กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามและประเมินผล


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็นสมาร์ท SMEs และโกลบอล SMEs


 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วย Productivity 4.0