• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2560
    ไบโซพลาย รับผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อสิ่งแวดล้อม

    บริษัท ไบโซพลาย จำกัด ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จากความตั้งใจของ ดร.อจิราภรณ์ คงผล กรรมการผู้จัดการและยังเป็นหนึ่งในทีมงานวิจัย พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการ โดยมีความตั้งใจอยากให้โครงการวิจัยที่ตนเองร่ำเรียนมาก่อร่างสร้างตัวให้เป็นความจริงในเชิงธุรกิจ จึงเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneurs Creation :NEC) ปี 2560 โดยมีนโยบายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการและได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงสามารถกลับมาพัฒนาธุรกิจของตนเอง   ปัจจุบันสามารถปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ มีการลงทุนนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ พัฒนาทีมวิจัย จนกระทั่งสามารถรับจ้างผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่นำไปใช้ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายสร้างแบรนด์เป็นของตนเองในปี 2561 อีกทั้งยังให้บริการให้คำปรึกษา ดูแล และกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม วิจัย พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากของเสียทั่วไปอีกด้วย   ดร.อจิราภรณ์ คงผล บริษัท ไบโซพลาย จำกัด 156 หมู่ 3 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 09 5051 4444 www.bisoply.com   ที่มา : รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม