• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2556
    เพิ่มสมรรถนะองค์กร ด้วยมุมมองบุคคลที่ 3

    องค์กรชั้นนำที่มีความก้าวหน้ามักวางกลไกที่เปิดโอกาสให้มีองค์กรภายนอกหรือบุคคลที่ 3 เข้าร่วมวางแผนงาน เพื่อเสริมมุมมอง ให้คำแนะนำ รวมถึงประเมินตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะให้ธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำโครงการ “การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider : SP)” เพื่อสร้างที่ปรึกษาให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอที่จะให้บริการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม   คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ ได้เข้าร่วมโครงการและได้เป็นที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2013 สาขาวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยได้เข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการแปรรูปยางพารา บริษัทแห่งนี้ได้เปิดทำการในปี 2545 เป็นบริษัทสาขาทำหน้าที่แปรรูปไม้ยางพาราเกรด A, B, C จำหน่ายให้บริษัทแม่ 100%   บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3 ปี โดยมีนโยบายที่จะสร้างบริษัทแห่งความสุขสำหรับทุกคนในองค์กร และต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(MDICP)” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทีมนักวินิจฉัยที่กรมฯ ได้พัฒนาได้วิเคราะห์ผลประกอบการ พบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กิจการมีผลประกอบการติดลบ เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นจากการแข่งขันเพื่อแย่งกันซื้อไม้ท่อน ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเทียบยอดขายสูงถึง 91% ขณะที่ราคาจำหน่าย by product ราคาต่ำลงจากเดิมมาก   ทีมนักวิจัยจึงเริ่มวางแนวทางแก้ไขปัญหาคือ      1. การจัดทำเกณฑ์การรับซื้อไม้ท่อนและการควบคุมคุณภาพไม้ท่อน      2. การปรับปรุงวิธีการเลื่อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น พร้อมทั้งหาประเด็นเร่งด่วนที่ควรแก้ไข ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นแผนการปรับปรุงในปีที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการ MDICP บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตการแปรรูปไม้ได้สูงขึ้นเป็น 6 ft3/T คิดเป็นมูลค่า 3.6ล้านต่อปี นับเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างดียิ่ง   คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ 198 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 08 1553 2420   ที่มา : รายงานประจำปี 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม