• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2561
    เบสท์-แพค คอนกรีต ยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP Stars)

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการคมนาคมที่เติบโตส่งผลให้ธุรกิจ เกี่ยวเนื่องทางวิศวกรรมมีแนวโน้มสดใส แต่บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง กลับพบปัญหายอดขายตกต่ำเป็นเหตุให้ คุณวิทวัส วทานิโยบล ผู้บริหารต้องแก้ปัญหา จึงเข้าร่วมโครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP Stars) กิจกรรมวินิจฉัย จัดทำแผนและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการดังกล่าวทำให้พบอีกหลายสาเหตุที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจ คือ ขาดแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย และขาดระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาจึงผลักดันแนวทางการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจ 3 ปี ตามความตั้งใจของคุณวิทวัสที่ต้องการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแผนปฏิบัติการและเกิดผลลัพธ์ตั้งแต่ปี 2560 ดำเนินแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด ระยะ 3 ปี ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับเจ้าหน้าที่ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เหมาะสมกับการบริหารงานตามกลยุทธ์ ผลลัพธ์คือสามารถเพิ่มยอดขาย 20.74 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนเงิน 18,289,712 บาท (เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ปี 2559)   ในปี 2561 ดำเนินแผนการจัดทำระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส่งผลให้พนักงานมีทักษะการจัดการเพิ่มขึ้น 30.82 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2562 กำลังก้าวสู่ขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งคุณวิทวัส มั่นใจว่าบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จะก้าวสู่ดาวเด่นSMEs ไทยได้อย่างแน่นอน   คุณวิทวัส วทานิโยบล บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด 194 หมู่ 1 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000   ที่มา : รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม