• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข้อมูลทางการเงิน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 30
  มิ.ย. 2563
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 • 30
  มิ.ย. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก)   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2)  

 • 30
  มิ.ย. 2563
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562