• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2559
    ก้าวอย่างมั่นคง “กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น”

    บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ดำเนินงานด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่น ผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน งานอุตสาหกรรมตามแบบทุกชนิด โดยวิธีการปั๊ม ตัด พับ ม้วน เชื่อม ฉลุ เลเซอร์ ฯลฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ในนาม ร้านซินเซ่งเฮง โดยคุณแบงค์ จงเสรี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ จากโรงงานเล็ก ๆ ขยายสู่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร บนพื้นที่โรงงานขนาด 4 ไร่ เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรที่หลากหลาย และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ สามารถรองรับงานได้ครอบคลุมพร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาคน เพราะเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ดี คือความสำเร็จที่แท้จริง   ด้วยเหตุนี้จึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น กระทั่งสามารถแข่งขันเข้าสู่ระดับสากลได้ โดยให้ความสำคัญกับทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน ทั้งระบบการผลิต การประกันคุณภาพ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการเงินและการตลาด ซึ่งเมื่อเข้าร่วมโครงการทำให้มีโอกาสดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้   การทำแผนกลยุทธ์การตลาดและขั้นตอนเพื่อลดการสูญเสียจากขั้นตอนการผลิตได้ ตลอดจนร่นระยะเวลาการผลิตจากการนำเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถรับงานได้มากขึ้นจากเดิมอีก 25% ซึ่งนั้นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม เฉลี่ยอยู่ที่ 10-15% หรือประมาณ 5-10 ล้านบาท   คุณแบงค์ จงเสรี บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด 30/17 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 0 3445 2352 โทรสาร : 0 3445 2355 www.bmf.co.th   ที่มา : รายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม