• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ค้นหา
หมวดหมู่
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
  • 23
    ม.ค. 2563
    โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนำประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ TRI

         เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะนำงานวิจัยมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือปั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และกลุ่มวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    โปรดกรอกแบบสำรวจตาม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFz8K8z7-96DVpNQU_TGdCff7Pz5VK3K8ziPUqDTWawPGBeg/viewform ที่แนบนี้ ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2563   þ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมผู้ประกอบการนำประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ (Research Connect : Tranformation of Research and Innovation) หรือ โครงการ TRI    สอบถามเพิ่มเติม คุณจิรประภา หรือ คุณวิทวัส กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2354 3173, 06 3191 7842 Email : TRIPprojectDIP@gmail.com