• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
กฎหมายและข้อบังคับ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กฎหมายและข้อบังคับ

วันที่เผยแพร่ : 13/04/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

 

 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการซึ่งถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ เป็นต้น ที่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้รับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

 

 สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มวินัยและนิติการ จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นและการใช้งาน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตรงกันของข้อมูล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถอ่าน สืบค้น ใช้สนับสนุน อ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ