• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 25
    มี.ค. 2563
    มวยไทยไอกล้า ผลิต Digital Content มาตรฐานมวยไทยสู่เวทีโลก

    มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกให้เป็น 1 ในศาสตร์การต่อสู้ที่ดีที่สุดของโลก ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในรูปแบบกีฬา เกม รวมถึงสื่อแอนิเมชั่น เพื่อสร้างมาตรฐานของมวยไทย จึงได้มีการจัดตั้ง iGLA หรือไอกล้า ซึ่งเป็นเป็นองค์กรที่สภามวยไทยโลกให้สิทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร ตำรา และอุปกรณ์มวยไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล     คุณลักษณ์ เตชะวันชัย หนึ่งในคณะทำงาน ได้รวบรวมแม่ไม้มวยไทยจาก 5 ตำรับ นับ 1,000 ท่า จากครูมวยชาวไทย มาผลิต Digital Content โดยถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี Motion Capture จัดเก็บท่วงท่าเป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ Cloud Computing เพื่อเป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าของสภามวยไทยโลก เป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องมวยไทยที่ทั่วโลกสามารถเข้ามาศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า Digital Content มวยไทยไอกล้า จึงเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs เพื่อเข้าสู่ High Value SME ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข้าสู่ SME 4.0 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   หลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีการขยายธุรกิจในรูปแบบการลงทุนด้านลิขสิทธิ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค่ายมวยหรือโรงยิมมวยไทยทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 แห่ง ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมวยไทยไอกล้า มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และเตรียมขนทัพอุปกรณ์มวยไทย ภายใต้แบรนด์มวยไทยไอกล้าออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย คุณลักษณ์ เตชะวันชัย บริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด 30 ซ.วิภาวดี 8 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 08 4088 9027   ที่มา : รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม