• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
งานบริการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

งานบริการ

วันที่เผยแพร่ : 17/05/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการประกอบกิจการของวิสาหกิจไทย ให้มีสมรรถนะในการแข่งขันและสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้รูปแบบงานบริการของกรมฯ จึงมีความหลากหลายทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

 

รูปแบบงานบริการ.-