• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
CIO

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

วันที่เผยแพร่ : 31/03/2019 | เผยแพร่โดย : abhimuk

 

คำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ 49/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการตามภารกิจแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

CIOCIO_NAME2

 

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : CEO) เกี่ยวกับการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหารองค์กรประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่กำหนดไว้