• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ยานยนต์ไฟฟ้า

  • 22
    มี.ค. 2565
    ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้

            ในแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการผลิตผ้าใบของไทย ที่มีประสบการณ์ร่วม 20 ปี โดยเฉพาะการทอและเคลือบด้วยพีวีซี ซึ่งบริษัทมีนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล สินค้ามีคุณภาพสูง และมีความหลากหลายโดนใจลูกค้าจากทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรปราการ และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี     ธุรกิจส่งต่อมาถึงผู้บริหารรุ่น 2 คือ คุณพีระศักดิ์ ศรีรินทราชัย ที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนแผนกวิจัยและพัฒนา สำหรับรองรับลูกค้าแบบมาที่ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ ที่เดียวตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ ส่งผลให้สามารถส่งออกผ้าใบโคลทติ้งไปยังตลาดต่างประเทศในสัดส่วนสูงถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ เช่น ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อนำไปผลิตเป็นเต็นท์ผ้าคลุมรถ ผ้าปูตามชายหาด ผ้าปูบ่อแก๊ส ฯลฯ แล้วแต่การต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกันยังจัดตั้งแผนก Automation ขึ้นมา หลังจากประสบปัญหาแรงงานฝีมือด้านนีค่อนข้างหายากจึงพยายามมองหานวัตกรรมและเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน     อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจพอสมควร การส่งออกทำได้ยากลำบากเมื่อมีการปิดประเทศ ในระหว่างที่ประคองธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากจะมีการปรับปรุงระบบการทำงานด้วยหลัก 5ส และหลักไคเซ็น ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ คิดนอกกรอบต่อยอดความรู้สู่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้สำหรับฉีดพ่นแอลกอฮอล์ คุณพีระศักดิ์ ยังสนใจส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีงบประมาณ 2564 “ผลลัพธ์ที่ได้คือ ต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าใช้สำหรับฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ซึ่งแผนก Automation ได้ไอเดียจากการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนโหลดผ้าไปต่างประเทศ มาต่อยอดประดิษฐ์เป็นยานยนต์ไฟฟ้าตัวต้นแบบ โดยมีอาจารย์ประจำโครงการคอยให้คำปรึกษา ปัจจุบันมีการขยายผลด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อศึกษาและทดลองใช้ภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ขนย้ายสารเคมี บรรทุกสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ จากโรงงานมาออฟฟิศหรือจากแผนกสู่แผนก รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานอย่างจริงจัง”     แน่นอนว่า ซินิ เท็กซ์ อินดัสตรี้ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งในแง่ของเครื่องจักรและยอดขายในระดับภูมิภาค แต่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน คุณพีระศักดิ์เผยว่า ความอดทนคือสิ่งสำคัญ นอกจากนี้คนทำธุรกิจยังต้องมีแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ปิดกั้นตัวเองอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ รวมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ โดยต่อยอดจากต้นทุนความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอย่างเช่น การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านี้ หากประสบความสำเร็จก็มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายหรืออาจขยายเป็นธุรกิจใหม่ต่อไปในอนาคต   คุุณพีีระศัักดิ์์ ศรีีริินทราชััย บริิษััท ซิินิิเท็็กซ์์ อิินดััสตรี้้ จำำกััด 889 หมู่่ 4 ถ.สายเกษตร ต.หนองใหญ่่ อ.หนองใหญ่่ จ.ชลบุุรีี 20190 โทรศัพท์ 0 3821 9721-3, 0 3821 9725-8     ที่มา : รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม