• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

บ้านปางงุ้น เปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชน เป็นของฝากสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ : 24/03/2020 | เผยแพร่โดย : ploypilin

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชน บ้านปางงุ้น จังหวัดแพร่ มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ เช่น อ่างแม่อาง ม่อนสรอย สวนกนกกร ร้านหมอนไม้ไออุ่น รวมทั้งพิชิตยอดโด่แม่อางที่มีความสูง 350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถือว่าสูงที่สุดใน อำเภอวังชิ้น

 

 

อย่างไรก็ดี คุณสินชัย พุกจินดา ประธานกลุ่มปางงุ้นสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ ต้องการจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งภายหลังจากเขาได้เข้าร่วมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) ปรากฏว่าชุมชนบ้านปางงุ้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างแท้จริง โดยสามารถนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ผลผลิตที่ได้จากการเปลี่ยนไร่ข้าวโพดเป็นไร่กาแฟ เพื่อรักษาดิน น้ำ ลดมลพิษทางอากาศ ทั้งยังน้อมนำหลักการเรื่องปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

 

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้กลยุทธ์การนำเสนอวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนให้เป็นที่แพร่หลายผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บ้านปางงุ้นมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 25,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 300,000 บาทต่อปี


คุณสันชัย พุกจินดา

บ้านปางงุ้น

170 หมู่ 6 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

โทรศัพท์ 089 851 4603

http://บ้านปางงุ้น.com

 

ที่มา : รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม