• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข้อมูลเผยแพร่

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ความนำ

วันที่เผยแพร่ : 14/06/2018 | เผยแพร่โดย : Busarin

 

เนื่องจาก SMEs เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง และสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ด้วยความอุตสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยครอบคลุมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขัน และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกิจการ

 

กว่า 7 ทศวรรษ ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกยุคทุกสมัย ทั้งในยามเศรษฐกิจรุ่งเรืองและยามวิกฤติ ทำให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์มากมาย โดยพร้อมเป็นที่พึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

หมวดหมู่ธุรกิจ.-