• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
โครงการประจำปี

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

โครงการประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ : 22/04/2021 | เผยแพร่โดย : ploypilin

 

 โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน 

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | 


 โครงการกิจกรรมการปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน

      กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  


 โครงการกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่โลก 

      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |  


 โครงการกิจกรรมการยกระดับอุตสาหกรรม การยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

     กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |   


โครงการกิจกรรมการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |   


โครงการกิจกรรมยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน |   


โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ |   


โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน |   


โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

     กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม |   


โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

     กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |   


โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

     กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |   


 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | 


โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

     กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |   


โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

     กองโลจิสติกส์ |   


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

     กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม |   


โครงการกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

     กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม |   


โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

     กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม |   


โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 | 


โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 | 


โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต

      ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 | 


โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับวิสาหกิจ

     กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม |   


โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

     กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |   


 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |