• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมอละรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น


 

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     รายงานผลการคัดเลือก "คนดี ศรี กสอ." และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กสอ. ประจำปี พ.ศ. 2564