• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


 

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     การเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

     รายงานผลการคัดเลือก "คนดี ศรี กสอ." และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กสอ. ประจำปี พ.ศ. 2562