• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
โครงการประจำปี

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

โครงการประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 15/03/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

 

โครงการกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  

 l กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


โครงการกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก  

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


โครงการกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

 l กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล

 l กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

 l กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 l กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือแพทย์

 l กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุทานภาคอุตสาหกรรม

 l กองโลจิสติกส์


 โครงการกิจกรรมการสร้างบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 

 l กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่


 โครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม  

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการกิจกรรมการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการกิจกกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล

 l กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


 โครงการ Digital Value Chain  

 l กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)  

 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม


 โครงการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

 l กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


 โครงการบ่มเพาะ SMEs เข้าสู่ตลาดทุน 

 l กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME  

 l กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร

 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจการรองรับฮาลาล

 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และ โกลบอล SME

 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


โครงการการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs

 l ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้า 

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1


โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัดโลก

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4


โครงการยกระดับอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10


 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม 

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10


โครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร 

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่ 

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11


โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11


โครงการการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานอาหารแปรรูป 

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11


โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

 l ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11