• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ประวัติกรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ตราสัญลักษณ์

วันที่เผยแพร่ : 19/03/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

DIP

 

สัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากแนวคิดของ นายมนู เลียวไพโรจน์ ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมองเห็นว่าน่าจะมีการปรับสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานให้มีความทันสมัย และสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพื่อสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าอย้่างไม่หยุดยั้งของภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลไปถึงความสำเร็จโดยส่วนรวมของประเทศ โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 

Vishnu

 

พระนารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นองค์เทพที่ช่วยเหลือมนุษย์เมื่อถึงคราวยุคเข็ญ พระนารายณ์ประทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายว่าพระนารายณ์คือจุดกำเนิดของการก่อตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 wheel

 

ฟันเฟือง หรือเฟืองจักรอุตสาหกรรมแทนความหมายที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

 

 arrow

 

ลูกศรสีธงชาติ พุ่งจากจุดที่กำเนิดแล้วกระจายออกแทนความหมายว่าการให้บริการและความช่วยเหลือต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งกระจายไปสู่ประชาชนในชาติ ส่วนหัวลูกศรชี้ขึ้นแทนความหมายว่าความช่วยเหลือต่าง ๆ ขององค์กร มีเป้าหมายทะยานพุ่งขึ้นสู่ความสำเร็จของคนในชาติโดยส่วนรวม

 

 ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 โลโก้พัฒนาผลิตภัณฑ์

 โลโก้บรรจุภัณฑ์

 โลโก้วิชาการ