• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
โครงสร้างองค์กร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การแบ่งส่วนราชการ

วันที่เผยแพร่ : 26/10/2016 | เผยแพร่โดย : admin

 กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

คำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 คำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ตั้งกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 ครงสร้างและอัตรากำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ข้อมูลเพียงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561


 

หน่วยงานส่วนกลาง

 

OS

 

ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงานบุคคล งานด้านกฎหมาย นิติกรรมและสัญญา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของกรม นอกจากนี้ยังบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4414-18

โทรสาร : 0 2354 3299

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DBCD

 

ทำหน้าที่ศึกษา พัฒนาหลักสูตรรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมแบบสากล พร้อมการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพและสูงขึ้น

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4523, 0 2202 4538

โทรสาร : 0 2354 3059

เว็บไซต์ https://dbcd.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DDI
 

ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และวิสาหกิจ ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบการทั้งกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การกระจายสินค้าและบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ

 

โทรศัพท์ : 0 2367 8145

โทรสาร :

เว็บไซต์ https://ddi.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DIIT

 

ทำหน้าที่ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมและสนับสนุนวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบผลิตอัตโนมัติและวัสดุอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการแปลงเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

โทรศัพท์ : 0 2367 8100 - 1

โทรสาร : 0 2381 1056

เว็บไซต์ https://diit.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DCI

 

ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและหัตถกรรมไทย ให้มีความเข้มแข็งโดยการนำภูมิปัญญานวัตกรรม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการวิจัยสภาวะตลาดวิสาหกิจชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน และหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้แก่วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมชุมชน และหัตถกรรมไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

โทรศัพท์ : 0 2367 8338, 0 2367 8350 - 2

โทรสาร : 0 2382 2169

เว็บไซต์ https://dci.dip.go.th/th

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DCR

 

ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมและพัฒนาออกแบบอุตสาหกรรม วิสาหกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มธุรกิจหรือสมาคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

 

โทรศัพท์ : 0 2367 8021

โทรสาร : 0 2390 2315

เว็บไซต์ https://dcr.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DSP

 

ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี การพัฒนาระบบบริหารราชการ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4501, 0 22024495

โทรสาร : 0 2354 3030, 0 2354 3289

เว็บไซต์ https://dsp.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DNB

 

ทำหน้าที่ศึกษารูปแบบแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการเสริมสร้างให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ กระตุ้นจิตสำนึก สร้างแรงจูงใจและปัจจัยแวดล้อม เพื่อเพิ่มการลงทุนให้กับเศรษฐกิจโดยรวม

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4521, 0 22024489

โทรสาร : 0 2354 3206

เว็บไซต์ https://dnb.dip.go.th/th

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

DOL

 

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4453

โทรสาร : 0 2354 3149

เว็บไซต์ https://dol.dip.go.th/th

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน กองโลจิสติกส์ (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

ICT
 

ทำหน้าที่ออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก วางแผนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดการสารสนเทศด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการให้ข้อมูล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4514-20

โทรสาร : 0 2202 4491

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำไปจนถึงผู้ผลิตกลางน้ำ และส่งต่อให้ผู้ทำการตลาดปลายน้ำ อันจะเป็นการยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในองค์รวม และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

 

โทรศัพท์ : 0 2202 45134

โทรสาร : -

เว็บไซต์ https://iaid.dip.go.th/th

 

IAU

 

ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้รับการตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง

 

โทรศัพท์ : 0 2202 4407-8

โทรสาร : 0 2354 3302

 


หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 

IPC

 

ทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ โดยดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ รวมถึงทำหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

 

 บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 - 11 (ข้อมูลเพียง 1 พฤศจิกายน 2561)

 

 

 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน

โทรศัพท์ : 0 5324 5361-2 , 0 5324 3494

โทรสาร : 0 5324 8315

เว็บไซต์ https://ipc1.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง : เลขที่ 292 หมู่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

พื้นที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก

โทรศัพท์ : 0 5528 2956-9

โทรสาร : 0 5528 3021

เว็บไซต์ http://ipc2.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง : เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

พื้นที่รับผิดชอบ : ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

โทรศัพท์ : 0 5661 3161-5

โทรสาร : 0 5661 3559

เว็บไซต์ http://ipc3.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 

พื้นที่รับผิดชอบ : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

โทรศัพท์ : 0 4220 7232 , 0 4220 7240

โทรสาร : 0 4220 7241

เว็บไซต์ http://ipc4.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

พื้นที่รับผิดชอบ : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 0 4337 9296 - 301

โทรสาร : 0 4337 9302

เว็บไซต์ http://ipc5.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง : เลขที่ 333 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 

พื้นที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

โทรศัพท์ : 0 4441 9622

โทรสาร : 0 4441 9089

เว็บไซต์ http://ipc6.dip.go.th

 


 buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง : เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

โทรศัพท์ : 0 4531 4135 , 0 4531 4217

โทรสาร : 0 4531 1987

เว็บไซต์ http://ipc7.dip.go.th

 


buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง : เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

พื้นที่รับผิดชอบ : นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

โทรศัพท์ : 0 3544 1031

โทรสาร : 0 3544 1030

เว็บไซต์ http://ipc8.dip.go.th

 


buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

พื้นที่รับผิดชอบ : จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว

โทรศัพท์ : 0 3878 4064-7

โทรสาร : 0 3827 3701

เว็บไซต์ http://ipc9.dip.go.th

 


buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง : เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

พื้นที่รับผิดชอบ : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง

โทรศัพท์ : 0 7720 0395-8

โทรสาร : 0 7720 0449

เว็บไซต์ http://ipc10.dip.go.th

 


buttel ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง : เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ตำบลนำ้น้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 

พื้นที่รับผิดชอบ : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

โทรศัพท์ : 0 7421 1905-8

โทรสาร : 0 7421 1904

เว็บไซต์ http://ipc11.dip.go.th

 


CIM

 

ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัสดุอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำการบริการข้อมูล วิเคราะห์ทดสอบวัสดุ ออกแบบ พัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และนำผลการศึกษา วิจัย หรือทดสอบ มาเป็นข้อมูลเพื่อให้บริการแก่วิสาหกิจ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดให้แก่สถาน ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

 

โทรศัพท์ : 0 5428 1884, 0 5428 2375 - 6

โทรสาร : 0 5428 1885

เว็บไซต์ https://cim.dip.go.th/th