• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน


 

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

     แบบรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม