• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ


 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

     ลักเกณฑ์ในการฝึกอบรม

     หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน

     คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

     กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553