• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
เกี่ยวกับกรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แผนปฏิบัติราชการ

วันที่เผยแพร่ : 08/04/2019 | เผยแพร่โดย : abhimuk

planning

 

ด้านที่ 1  เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในทุกระดับ

 

            เป้าหมาย

           เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยมาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงการตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดโซ่อุปทานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

 

            ตัวชี้วัด

           1.1  ร้อยละ 15 ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้ง หรือขยายการลงทุน

           1.2  ร้อยละ 70 ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

           1.3  ร้อยละ 70 ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีรายได้ หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

           1.4  ร้อยละ 70 ของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ ลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

 

            แนวทางการพัฒนา

           1.1  สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

           1.2  เสริมสร้างผลิตภาพและมูลค่าเพิ่ม SMEs

           1.3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

           1.4  เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

 

ด้านที่ 2  สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

 

            เป้าหมาย

           เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

            ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

           2.1  ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

           2.2  ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับการพัฒนามีรายได้ หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 

            แนวทางการพัฒนา

           2.1  สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก

           2.2  เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดสินค้าชุมชน

 

ด้านที่ 3  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการประกอบการ

          

            เป้าหมาย

           เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบดิจิทัล การให้บริการปรึกษาแนะนำ บริการเครื่องจักรกลาง สร้างโอกาส ทางธุรกิจและการตลาด เงินทุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ระดับประเทศและระดับโลก

 

            ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

           3.1  ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจ

           3.2  ร้อยละ 45 ของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการ ผู้ประกอบการได้

           3.3  ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 

            แนวทางการพัฒนา

           3.1  พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย เข้าถึงได้อย่างสะดวกและครบวงจร

           3.2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

           3.3  สร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาด

           3.4  พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs

 

ด้านที่ 4  บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

 

            เป้าหมาย

           เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะโดยสามารถให้บริการที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการขององค์กร และบริบทการพัฒนาประเทศ

 

            ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

           4.1  ร้อยละ 85 ของบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนปฏิบัติการพัฒนา บุคลากร

           4.2  ร้อยละ 85 ของบุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร

 

            แนวทางการพัฒนา

           4.1  พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะบุคลากร

           4.2  กระตุ้นจิตสำนึก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร

           4.3  ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล และพัฒนาสุขภาวะภายในองค์กร

 

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

 


 plan