• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (Agro Genius community Enterprise) พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ ราคาที่เสนอ 100,000 บาท นางจีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ 100,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - ใบสั่งจ้าง 25/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการเกษตรสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ราคาที่เสนอ 260,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 260,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 19/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก กิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 189,000.00 189,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ พัดมะนา ราคาที่เสนอ 189,000 บาท นายธรรมนูญ พัดมะนา 189,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 15/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการเกษตรสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 290,000.00 290,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ราคาที่เสนอ 290,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 290,000.00 เป็นการจ้ดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 20/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 455,000.00 455,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ราคาที่เสนอ 455,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 455,000.00 เป็นการจ้ดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 18/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจีสติกส์ 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 450,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 14/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกลือไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม 210,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ราคาที่เสนอ 210,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 210,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 17/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิฃย์ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจินดามณี นิสยันต์ ราคาที่เสนอ 60,000 บาท นางสาวจินดามณี นิสยันต์ 60,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - ใบสั่งจ้าง 18/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด ราคาที่เสนอ 350,000 บาท บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 350,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 12/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปจังหวัดขอนแก่น 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยศ บริสุทธิ์ ราคาที่เสนอ 200,000 บาท นายยศ บริสุทธิ์ 200,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 13/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาการลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 175,000.00 175,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายครรชิต รองไชย ราคาที่เสนอ 175,000 บาท นายครรชิต รองไชย 175,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 11/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินและเพิ่มผลิตภาพการจำลองสถานการณ์ (Simulation) 105,000.00 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชตินรินทร์ พิริยศิลป์ ราคาที่เสนอ 105,000 บาท นายโชตินรินทร์ พิริยศิลป์ 105,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 10/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 455,000.00 455,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซันไซน์คอร์ปอเรฃั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 455,000 บาท บริษัท เดอะซันไซน์คอร์ปอเรฃั่น จำกัด 455,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - 9/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 455,000.00 455,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด ราคาที่เสนอ 455,000 บาท บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 455,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - เลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Process Transform) 220,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซันไซน์คอร์ปอเรฃั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 220,000 บาท บริษัท เดอะซันไซน์คอร์ปอเรฃั่น จำกัด 220,000.00 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผู้รับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานที่จ้าง - เลขที่สัญญา 5/2565 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Total : 9135