• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,600.00 171,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด 171,600.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด 171,600.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล โดยวิธีคัดเลือก 1,700,000.00 1,447,800.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1,700,000.- บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1,700,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทั่วไปการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,190.00 553,190.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด 553,190.- บาท บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด 553,190.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 210,000.- บาท บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 210,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,330,000.00 2,330,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยกุลก่อสร้าง 2,330,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยกุลก่อสร้าง 2,330,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,000.00 225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด 225,000.- บาท บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด 225,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์สมุนไพรและสปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ 63,000.- บาท กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ 63,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไวพจน์ ดวงจันทร์ 108,000.- บาท ไวพจน์ ดวงจันทร์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,600.00 171,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 171,600.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 171,600.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 204,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 204,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 132,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 132,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด 21,000.- บาท บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด 21,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮันตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่น 15,000.- บาท ฮันตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่น 15,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,478,000.00 1,478,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 1,478,000.- บาท บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 1,478,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
120 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 17,985.00 17,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 17,985 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 17,985.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 12429