• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
136 กิจกรรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 33,700.00 33,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 33,700 บาท บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 33,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 35/2565 ลงวันที่ 26 เม.ย. 65
137 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาการผลิตน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นออแกนิคของวิสาหกิจชุมชนวังซองร่วมใจรักษ์ 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร จันทร์เพชร เสนอราคา 60,000 บาท นางสาวจตุพร จันทร์เพชร 60,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ.33/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
138 ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมภาคที่ 8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561 740,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา บริษัท ฟู้ดส์เทค ซีสเทม จำกัด เสนอราคา 740,000 บาท บริษัท ฟู้ดส์เทค ซีสเทม จำกัด 740,000.00 คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์และในวงเงินงบประมาณ -
139 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 180,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา นายสันติ วังทองชุก เสนอราคา 180,000 บาท นายสันติ วังทองชุก 180,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารฝึกอบรมโครงการ SHAP 11,400.00 114,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเซท์ จำกัด/11,400 บาท บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเซท์ จำกัด 11,400.00 เสนอราคาต่ำสุด 48/2565 25 เมษายน 2565
141 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 180,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา นางสาวพิมพ์มาดา รุ่งเรือง เสนอราคา 180,000 บาท นางสาวพิมพ์มาดา รุ่่งเรื่อง 180,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
142 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 180,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา นางสาวสมพร สุขสมวงษ์ เสนอราคา 180,000 บาท นางสาวสมพร สุขสมวงษ์ 180,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
143 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 180,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา นางสาววิภาวดี นวมจิตร์ เสนอราคา 180,000 บาท นางสาววิภาวดี นวมจิตร์ 180,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
144 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 180,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา นางสาวณัฐชานันท์ คงดี เสนอราคา 180,000 บาท นางสาวณัฐชานันท์ คงดี 180,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
145 จ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 711,792.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคา 711,792 บาท องค์การสงเคราะห์ทหาร 711.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
146 จ้างเหมาบริการ ทำสวน ปีงบประมาณ 2562 198,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ร้านเบญจาพาณิช เสนอราคา 198,000 บาท ร้านเบญจาพาณิช 198,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
147 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้งานในกลุ่ม กจ.กม.กสอ. 47,288.65 47,288.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา 47,288.65 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 47,288.65 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2565 ลว.วันที่ 12 เมษายน 2565
148 จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ (Hackathon) 690.15 690.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 690.15 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 690.15 เกณฑ์ราคา 12 เมษายน 2565
149 จัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ Happy Workplace 4,686.60 4,686.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 4,686.60 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 4,686.60 เกณฑ์ราคา วันที่ 22 เมษายน 2565
150 ซื้อวัสดุ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ (Hackathon) 4,991.55 4,991.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา 4,991.55 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,991.55 ราคาเป็นเกณฑ์ วันที่ 12 เมษายน 2565

Total : 12112