• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
91 เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CAREภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.51/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนยน 2565
92 ซื้อวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในการจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) 32,632.86 32,632.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 32,632.86 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 32,632.86 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ กม.53/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565
93 จ้างดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด เสนอราคา 400,000.00 บาท บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด 400,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 16/2565
94 จ้างเหมาบุคคลให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับทากลางคืนของวิสาหกิจชุมชนอารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ เสนอราคา 72,000 .00 บาท นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้าง เลขที่ กอ.กสอ.50/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
95 จ้างออกแบบ และตกแต่งพื้นที่ กิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.13/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
96 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์DIPROM ของกสอ. จำนวน 5 รายการ 52,911.50 52,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด จำนวนเงิน 52,911.50 บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด 52,911.50 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ถุงบรรจุผักสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 25,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 25,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมทดสอบตลาด (งาน ESAN Fashion Design Week) ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,492,900.00 2,492,900.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocket โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.- บาท บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai-IDC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไวพจน์ ดวงจันทร์ 400,000.- บาท นายไวพจน์ ดวงจันทร์ 400,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะด้านการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359,700.00 359,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 359,700.- บาท บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 359,700.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
102 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Standardization) เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรเต็ด ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท บริษัท อินทิเกรเต็ด ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด 120,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 962 สตาร์ทอัพ มี จำกัด 250,000.- บาท บริษัท 962 สตาร์ทอัพ มี จำกัด 250,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติและเครื่องอัดเม็ดแคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ 492,200.00 เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ 492,200.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ประวัติชัย จำกัด 204,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ประวัติชัย จำกัด 204,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -

Total : 12429