• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
91 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระยะที่ 1 จำนวน 3 กิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,500.00 142,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ ราคาที่เสนอ 142,500 บาท บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ 142,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-19/2565 ลว 22/12/2564
92 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (บริษัท วังทองผลพืช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรลักษณ์ สิริวงษ์ ราคาที่เสนอ 70,000 บาท นางวรลักษณ์ สิริวงษ์ 70,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-18/2565 ลว 22/12/2564
93 ประกาศผลผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (ครัวคุณเขียว และครัวไอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรดรัล จุลกัลป์ ราคาที่เสนอ 140,000 บาท นางสาวพรดรัล จุลกัลป์ 140,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-17/2565 ลว 22/12/2564
94 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๓ กิจการ พื้นที่อุตรดิตถ์ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธรรม อรุณ ราคาที่เสนอ 195,000 นายสุธรรม อรุณ 195,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-16/2565 ลว 17/12/2564
95 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๓ กิจการ พื้นที่จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคงเดช พะสีนาม ราคาที่เสนอ 195,000 บาท นายคงเดช พะสีนาม 195,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-15/2565 ลว 17/12/2564
96 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมเพิ่มความสามารถสร้างกำไรด้วย ERP และกิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วย IoT ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00 192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ ศิวิลัย ราคาที่เสนอ 192,000 บาท นายเสกสรรค์ ศิวิลัย 192,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-14/2565 ลว 16/12/2564
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราตาจ้างเหมาบริการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีคัดเลือก 520,000.00 520,000.00 วิธีคัดเลือก บจก.ดลอัส ราตาที่เสนอ 520,000 บาท บจก.ดลอัส 520,000.00 ผ่านเกณฑืการพิจารณาตามที่กำหยด - ศภ.2-13/2565 ลว 15/12/2564
98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๔ กิจการ พื้นที่เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา พรหมพฤกษ์ เสนอราคาที่ 260,000 บาท นายวิทยา พรหมพฤกษ์ 260,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-12/2565 ลว 14/12/2564
99 ประกาศผลผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,500.00 202,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท์ คำมา ราคาที่เสนอราคา 202,500 บาท นางสาวพิชชานันท์ คำมา 202,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-11/2565 ลว 13/12/2564
100 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรณพ ทัศนอุดม ราคาที่เสนอ 250,000 บาท นายอรรณพ ทัศนอุดม 250,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-10/2565 ลว 9/12/2565
101 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ต่อเนื่องปีที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ราคาที่เสนอ 420,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 420,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-9/2565 ลว 1/12/2564
102 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมประยุกต์ใช้ระบบดิจิดัลในการบริหารจัดการธุรกิจ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ให้ดีพร้อมในตลาดออนไลน์ภายในประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00 320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ราคาที่เสนอ 320,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 320,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-8/2565 ลว 1/12/2564
103 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสแชท แคร์ 99 ราคาที่เสนอ 450,000 บาท บจก.แอสแชท แคร์ 99 450,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-7/2565 ลว 1/12/2564
104 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ ราคาที่เสนอ 480,000 บาท บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ 480,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-6/2565 ลว 1/12/2564
105 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (3 M-D) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์ ราคาที่เสนอ 90,000 บาท นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์ 90,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - 14/2565 ลว 17/12/2564

Total : 9139