• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
16 จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการว่าง เลขที่ 158/28 13,235.00 13,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล สุขโชติ    จำนวนเงิน 13,235  บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) นายณัฐพล สุขโชติ    13,235.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
17 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (2กิจการ/ลำดับที่6) 57,600.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางภิญญดา ฝอยทอง 57,600 นางภิญญดา ฝอยทอง 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2565 ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
18 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (2กิจการ/ลำดับที่5) 57,600.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิติศักดิ์ เจริญรูป 57,600 นายนิติศักดิ์ เจริญรูป 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2565ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
19 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (2กิจการ/ลำดับที่4) 57,600.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรีวรรณ เจริญรูป 57,600 นางวรีวรรณ เจริญรูป 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2565 ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
20 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการขั้นสูง ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัลโซลูชั่นส์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000 บาท บริษัท ซัลโซลูชั่นส์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด 400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
21 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (2กิจการ/ลำดับที่3) 57,600.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ หมีเงิน 57,600 นายภาคภูมิ หมีเงิน 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2565 ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
22 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (7กิจการ/ลำดับที่2) 201,600.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบวรศักดิ์ กล้าหาญ 201,600 นายบวรศักดิ์ กล้าหาญ 201,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2565 ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
23 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง พลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ i-Industry ระยะที่ 1 (8กิจการ/ลำดับที่1) 230,400.00 864,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิพัชร โชพิมาย 230,400 นายพิพัชร โชพิมาย 230,400.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2565 ลงวันที่ 21ธ.ค.2564
24 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง 42,000.00 41,114.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด ราคาจ้าง 41,114.75 บาท บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด 41,114.75 เป็นผุ้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ. 19/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
25 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (4กิจการ ลำดับที่8) 86,400.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล 86,400 นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล 86,400.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564
26 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (4กิจการ ลำดับที่7) 86,400.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญพักตร์ มโนธรรม 86,400 นางสาวเพ็ญพักตร์ มโนธรรม 84,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 254/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564
27 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (4กิจการ ลำดับที่6) 115,200.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อินทิรา สิทธิเวช 115,200 อินทิรา สิทธิเวช 115,200.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564
28 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (4กิจการ ลำดับที่5) 115,200.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ พูนลาภทวี 115,200 นายสมพงษ์ พูนลาภทวี 115,200.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564
29 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (2กิจการ ลำดับที่4) 57,600.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพเรศ จันทร์รุ่งมณีกุล 57,600 นางยุพเรศ จันทร์รุ่งมณีกุล 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564
30 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะที่ 1 (2กิจการ ลำดับที่3) 57,600.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางธนพร วงศ์วิลาสชัย 57,600 นางธนพร วงศ์วิลาสชัย 57,600.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 15ธ.ค.2564

Total : 9139