• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 จ้างกิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ(๓M-D) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ 277,500.00 277,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวนเงิน 277,500.00 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) บริษัท ที โอ เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 277,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
32 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (DIProm) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence) ระยะที่ 1 (5กิจการ/ลำดับที่3) 144,000.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนุชัย ไตรเวชพงศ์ 144,000 นายธนุชัย ไตรเวชพงศ์ 144,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2565 ลงวันที่ 17ธ.ค.2564
33 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (DIProm) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence) ระยะที่ 1 (5กิจการ/ลำดับที่2) 144,000.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 144,000 นางสาวอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 144,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2565 ลงวันที่ 17ธ.ค.64
34 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (DIProm) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence) ระยะที่ 1 (5กิจการ/ลำดับ1) 144,000.00 691,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย 144,000 นายประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย 144,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 17ธ.ค.64
35 กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยIoT ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 200,000.00 ไม่เกินวงเงิน -
36 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชน ให้มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการยกระดับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 90,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
37 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชน ให้มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการยกระดับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 90,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,070.00 5,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 5,070 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 5,070.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
39 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 1 เพื่อรองรับการขอรับรองมาตรฐาน GMP โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC) 2,005,200.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1700000/หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง หจก. สามพีทอง เทรดดิ้ง 1,700,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
40 ประกวดราคาจ้างการผลิตและเผยแพร่งานบริการ องค์ความรู้ และต้นแบบธุรกิจ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 2,125,812.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด และราคาที่เสนอ 1,770,000.00 บาท บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด 1,770,000.00 เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
41 ประกาศผลผู้ชนะราคาเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญ อินเตอร์เทรด ๒๐๑๔) 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนำ้ฝน สะละโกสา ราคาที่เสนอ 70,000 บาท นางนำ้ฝน สะละโกสา 70,000.00 อยู่ในวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-23/2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรราคา 22,186.45 บ. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22,186.45 เป็นผุ้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อ เลขที่ กอ.กสอ. 18/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
43 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา) จำนวน 1 งาน 129,600.00 129,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา เสนอราคา 129,600 บาท นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา 129,600.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.26/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
44 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 36,866.85 36,866.85 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด เสนอราคา 36,866.85 บาท และวีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 37,540.95 บาท เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด 36,866.85 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.25/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 62,595.00 62,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัย การค้า เสนอราคา 62,595 บาท และ วีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 68,480บาท ศรชัยการค้า 62,595.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.24/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

Total : 9135