• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 จ้างถ่ายเอกสารแนบฟ้องงานเงินทุนหมุนเวียน ศภ.1 กสอ. 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์ โดย นางสาว อร่ามศรี จันทร์แป้น จำนวนเงิน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)  ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์ โดย นางสาว อร่ามศรี จันทร์แป้น 9,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
32 จ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์ DIPROM CARE และ สติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ DIPROM จำนวน 2 รายการ 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Earth Excellent จำนวนเงิน 10,500 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ร้าน Earth Excellent 10,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
33 จ้างให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปลาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี จังหวัดปัตตานี 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เสนอราคา 72,000 บาท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ. 54/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน (ต้งแต่วนที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,500.00 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล เสนอราคาเป็นเงิน 35,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล 35,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
35 จ้างเหมาบุคคลภายนอกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายมีชัย พงษ์พานิช) จำนวน 1 งาน 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มีชัย พงษ์พานิช 72000 มีชัย พงษ์พานิช 72,000.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน เลขที่ 105/65 ลว 30/6/65
36 จ้างเหมาบุคคลภายนอกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา) จำนวน 1 งาน 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา 72000 ณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา 72,000.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน เลขที่ 104/65 ลว 30/6/65
37 จ้างเหมาบุคคลภายนอกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายสิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์) จำนวน 1 งาน 165,600.00 165,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สิริศักดิ์ กิตติสิริศีกดิ์ 165600 สิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์ 165,600.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน เลขที่ 103/65 ลว 30/6/65
38 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 54,784.00 54,784.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มนุชา ซัพพลายส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มนุชา ซัพพลายส์ 54,784.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 63/2565 ลว. 28 มิ.ย. 2565
39 จ้างเหมาทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม จำนวน 1 งาน (1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 99,000 บาท บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด 99,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.102/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
40 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 25,500.00 25,500.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายนวพล คล้ำเจริญ เสนอราคา25500 บาท และนายไกรจักร ราชวงษา 25800 บาท นายนวพล คล้ำเจริญ 25,500.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.101/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
41 ซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 6 หมายเลข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 42,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.1/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
42 ซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ ผู้อำนวยการกองฯ และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จำนวน 5 หมายเลข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 42,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.57/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
43 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จำกัด เสนอราคา 32,067.90 บาท บริษัท วีเจ ไอที จำกัด 32,067.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ. 55/2565 ลงวันที่ 21 มิ.ย.65
44 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 100 * 200 เซนติเมตร จำนวน 7 ป้าย 5,617.50 5,617.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 5,617.50 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 5,617.50 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 28/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 39,877.83 39,877.83 วิธีเฉพาะเจาะจง 39,877.83 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 39,877.83 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 42/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565

Total : 12429