• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ์ กลั่นปาน เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายจิระศักดิ์ กลั่นปาน 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชรินทร์ พลสว่าง เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายชรินทร์ พลสว่าง 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พรหมศักดิ์ เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายวิรัตน์ พรหมศักดิ์ 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ สุขศรี เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายเสกสรรค์ สุขศรี 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,750.00 8,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 8,750 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 8,750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
81 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอรัล ฮัก แอนด์ เฮิร์บ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท บริษัท เนเชอรัล ฮัก แอนด์ เฮิร์บ จำกัด 200,000.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
82 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 113 เครื่อง ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 75,100.00 75,032.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด ราคา 75,032 บาท บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด 75,032.00 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
83 จ้างกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการ 3.1-1 การปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง - 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช ราคา 54,000 บาท นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช 54,000.00 อยู่ในเกณฑ์ราคาที่กำหนด เลขที่ กธ.54/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
84 จ้างปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร จำนวนเงิน  36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นายพุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร 36,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
85 ซื้อโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ 14,059.80 14,059.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด 14,059.80 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 56/2565 ลว.2 มิ.ย. 65
86 เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตร อุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคา 2,000,000 บาท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.49/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
87 จ้างออกแบบ ตกแต่งพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CARE ภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัม จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท เซ็นทรัม จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.15/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
88 จ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาด 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เสนอรคา 500,000 บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 14/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
89 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เพื่อจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,700 บาท บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด 1,700.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ ที่ อก 0409/1078 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
90 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต(ระยะที่2) ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด 150,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 12429