• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
76 ซื้อชุดตรวจโควิด ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด เสนอราคา 7,200 บาท บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด 7,200.00 เป้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.17/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๔
77 จ้างจัดสัมมนาเปิดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 200,000/บริษัท ดีไซน์ควิสีนสตูดิโอ จำกัด 219,350/บริษัท แอสซายน์มี จำกัด 230,050 บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 200,000.00 ราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 22 พ.ย. 64
78 ประกวดราคาจ้างการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (Thai Designer Challenge) 2,990,000.00 3,070,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด เสนอราคา 2,990,000 บาท บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 2,990,000.00 เป็นได้คะแนนสูงสุดและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ สัญญาเลขที่ กส.2/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
79 ประกาศผลผู้ชนะเสอนราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ ราคาที่เสนอ 300,000 บาท บจก. มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ 300,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-22/2565 ลว 24/12/2564
80 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระยะที่ 1 จำนวน 2 กิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,000.00 95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ ราคาที่เสนอ 95,000 บาท บจก. มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ 95,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-21/2565 ลว 24/12/2564
81 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 4,906,000.00 5,000,000.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 4,955,000 /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 4,906,000.00 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ (กท.)3/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563
82 กิจกรรมการประยุกต์และต่อยอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา (ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 1,219,800.00 1,250,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,219,800 บาท บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,219,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติแลเข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด -
83 กิจกรรมการประยุกต์และต่อยอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา (ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 1,250,000.00 1,250,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พิมพ์พา ปารีส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,250,000 บาท บริษัท พิมพ์พา ปารีส จำกัด 1,250,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติแลเข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด -
84 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการผลิต หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้าพร้อมลายปักด้นมือ ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2564 12,505.00 12,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีซัพพลายเออร์ จำนวนเงิน 12,505.00 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) ร้านพัชรีซัพพลายเออร์ 12,505.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - บส.45/2565
85 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (3 M-D) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรศิต อินทร ราค่าที่เสนอ 60,000 บาท นายจิรศิต อินทร 60,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - 22/2565 ลว 23/12/2564
86 ประกาศผลผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (บริษัท บี.เอ็น.ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวญาณิศา จินดาหลวง ราคาที่เสนอ 70,000 บาท นางสาวญาณิศา จินดาหลวง 70,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-20/2565 ลว 23/12/2564
87 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระยะที่ 1 จำนวน 3 กิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,500.00 142,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ ราคาที่เสนอ 142,500 บาท บจก. ทีแอนนด์จี ตอนซัลแทนท์ 142,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-19/2565 ลว 22/12/2564
88 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (บริษัท วังทองผลพืช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรลักษณ์ สิริวงษ์ ราคาที่เสนอ 70,000 บาท นางวรลักษณ์ สิริวงษ์ 70,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-18/2565 ลว 22/12/2564
89 ประกาศผลผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (ครัวคุณเขียว และครัวไอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรดรัล จุลกัลป์ ราคาที่เสนอ 140,000 บาท นางสาวพรดรัล จุลกัลป์ 140,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-17/2565 ลว 22/12/2564
90 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๓ กิจการ พื้นที่อุตรดิตถ์ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธรรม อรุณ ราคาที่เสนอ 195,000 นายสุธรรม อรุณ 195,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-16/2565 ลว 17/12/2564

Total : 9135