• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 14,241.70 14,241.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 14,241.70 บาท บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด 14,241.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ - 231/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 35,738.00 35,738.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 35,738 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 35,738.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ - 239/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ของ (กน.กสอ.) 8,000,000.00 8,000,000.00 วิธีคัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 8,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
4 จ้างล้างทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จำนวน 54 เครื่อง 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส เสนอราคา 21,600 บาท ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส 21,600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ - บส. 180/2563 ลงวันที่ 27 พ.ค. 63
5 ผลผู้ชนะการเสนอราคาการใใช้บริการโรศัพท์เลื่อนที่สำหรับผูู้บริการ เงิน 23,976 บาท 23,976.00 23,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคา 23,976 บาท เสนอราคา 134,182.28 บาทด เสนอราคา 6,147.15 บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 23,976.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลชที่ 58/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดอบรมหัวข้อการแปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 21,252.00 21,252.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม 21,252.00 ราคาต่ำสุด - 25/05/2563
7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneru (นางสุภาวดี พนัสอำพน) จำนวน 1 งาน 129,600.00 129,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุภาวดี พนัสอำพน เสนอราคา 129600 นางสุภาวดี พนัสอำพน 129,600.00 เป็นมีคุณสมบัติเฉพาะทาง กส.161/63 ลงวันที่ 25 พ.ค.63
8 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ (กช.กสอ.) 6,700,000.00 6,700,000.00 วิธีคัดเลือก มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,690,000.-บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6,690,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
9 หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในกลุ่มงาน กง.(บริหาร) จำนวน 4 รายการ 13,150.00 13,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 13,150 บาท บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13,150.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ บส. 179/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 63
10 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur (นายสมชาย วงศ์สุริยศักดิ์) 57,600.00 57,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ 57600 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ 57,600.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน - 160/63 ลว 25 พค 63
11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur (นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี) จำนวน 1 งาน 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี เสนอราคา 72000 บาท นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะทาง กส.159/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
12 หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์FUJI XEROX CP 305 จำนวน 4 รายการ 28,240.00 28,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 28,240 บาท บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 28,240.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ บส. 178/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
13 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ (กช.กสอ.) 6,700,000.00 6,700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แคร์ยู จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,690,000.-บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัท แคร์ยู จำกัด 6,690,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
14 ผลผู้ชนะการจัดจ้งทำรายงานมาตราการจัดการผลกระทบเชิงลบ กสอ. พ.ศ.2563-2564 จำนวนเงิน 50,000 บาท 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้เสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัท วิชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 50,000 บาท บริษัท วิชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 50,000.00 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ตามใบสั่งซ์ื้อเลขที่ 60/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
15 างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 766,800.00 766,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 766,800.00 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน - 27/09/2562

Total : 7154