• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ การตลาด การดำเนินธุรกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมฯลฯ ภายใต้งาน สุรินทร์โมเดล จำนวน 26 รายการ 44,500.00 44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 44500 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 44,500.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส223/2563 ลงวันที่ 16 ก.ย.63
2 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 19 รายการ 10,359.00 10,359.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 10,359 บาท บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 10,359.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
3 จัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจชายแดน สุรินทร์โมเดล (Thai-IDC X ITC Creative Kitchen Surin Model) จำนวน 1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 200000 บาท บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 200,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใบสั่ง กส.222/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
4 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,059,900.00 1,687,800.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท เช็ค อินฟินิตี้ จำกัด และราคาที่เสนอ 1,480,000.00 บาท บริษัท เช็ค อินฟินิตี้ จำกัด 1,480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
5 จ้างปรับปรุงนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารไหม 48,321.20 48,321.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์ศรี คอร์ปอเรชั่น สนง.ใหญ่ 48321.20 บจก.ไทย ฮาริมะ คอร์ปอเรชั่น 63590 จ้างปรับปรุงนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารไหม 48,321.20 เสนอราคาต่ำที่สุด - กส 220/63 ลว 14 กย 63
6 เช่ารถยนต์พร้อมน้ำมัน 23,100.00 23,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มัณฑนา นุชนารถ 23100 สุวรรณี จินดาอินทร์ 24500 มัณฑนา นุชนารถ 23,100.00 เสนอราคาต่ำที่สุด - กส 221/63 ลว 15 กย 63
7 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมอาคารไหม กส กสอ 23,212.58 23,212.58 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัยการค้า 23212.58 วีอาร์ซัพพลาย 24229.08 ศรชัยการค้า 23,212.58 เสนอราคาต่ำที่สุด - กส 219/63 ลว 14 กย 63
8 จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารไหม 95,230.00 95,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. แอร์ วอเตอร์ คูล 95230 บจก. ทรูเทค 102185 บจก. วอเตอร์ คูล 95,230.00 เสนอราคาต่ำที่สุด - กส 218/63 ลว 14 กย 63
9 จ้างพิมพ์เอกสารสรุปผลการปฎิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP และจัดทำแผ่นจัดแสดงรายละเอียดผู้ประกอบการ 5 ราย 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์ โดยนางสาวอร่ามศรี จันทร์แป้น เสนอราคา 5,000 บาท ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์ โดยนางสาวอร่ามศรี จันทร์แป้น 5,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - บส.231/2563
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 15,010.00 15,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 15,010 บาท บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 15,010.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ - บส.232/2563
11 จ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับ ร้านแฮนเมด บาย จีด้า จังหวัดลำพูน จำนวน 300 ชุด 12,365.00 12,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภทระ พรี เพรส ราคาที่เสนอ 12,365 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภทระ พรี เพรส 12,365.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ - บส.233/2563
12 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไปราชการ จังหวัดอ่างทอง เชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง 46,800.00 46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชโลธร สีมา ราคาที่เสนอ 46,800 บาท นายชโลธร สีมา 46,800.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
13 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 62,488.00 62,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพล็อต จำกัด ราคาที่เสนอ 62,488 บาท บริษัท ไพล็อต จำกัด 62,488.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
14 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 22,020.60 22,020.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพล็อต จำกัด ราคาที่เสนอ 22,020.60 บาท บริษัท ไพล็อต จำกัด 22,020.60 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๙-๑๐ ก.ย. ๖๓ (บริษัทชัยชาดาจำกัด) วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ (บริษัทคุณมะขามจำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีร์ธัช นุชนารถ ราคาที่เสนอ 21,600 บาท นายธีร์ธัช นุชนารถ 21,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - 338/2563 ลว 3 ก.ย. 2563

Total : 7668