• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
121 จ้างกิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs Support & Rescue Center : SSRC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1,008,000.00 1,050,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็กแซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเมนท์จำกัด ราคาที่เสนอ 1,000,000 บาท บริษัท เอ็กแซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเมนท์จำกัด 995,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ศส.19/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
122 เช่าโปรแกรม Zoom meeting 287,320.68 287,320.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด ราคาที่เสนอ 287,320.68 บาท บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด 287,320.68 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - 42/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
123 จ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม ราคา 500,000 บาท โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม 500,000.00 เป็นผู้มีคุรสมบัติ และข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
124 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 246,000.00 246,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 246,000 บาท สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 246,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ศภ.9 กสอ.29/2565 ลว. 31 มีนาคม 2565
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1,998,000.00 1,998,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,998,000 บาท ริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด 1,998,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ศส.20/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
126 ซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล จำนวน 12 รายการ 3,781,621.80 3,964,664.95 วิธีคัดเลือก บริษัท อินฟินิกส์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,781,621.80 บาท บริษัท อินฟินิกส์ โซลูชั่น จำกัด 3,781,621.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ศส.24/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
127 ซื้อครุภันฑ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 2,848,300.00 2,848,300.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,848,300 บาท บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด 2,848,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ศส.23/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 4,843,800.00 4,843,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,843,800 บาท บริษัท ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด 4,843,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ศส.22/2564 ลงวันที่่ 22 กันยายน 2564
129 างเหมาดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ 13.1-1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - 325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัษฐา กิจประเทือง ราคา 325,000 บาท นางสาวณัษฐา กิจประเทือง 325,000.00 มีคุณสมบัติตรงตามความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ราคาที่กำหนด -
130 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ งานเงินทุนหมุนเวียน - 5,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 5,790 บาท บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 5,790.00 อยู่ในเกณฑ์ราคาที่กำหนด -
131 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 38,169.58 38,169.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด38169.58 บาท บริษัท เลเซอร์ แอนด์ อิงค์ จำกัด 41944 บาท และบริษัท โฟโต้เซ็ท จำกัด เสนอราคา 42327.06 บาท บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด 38,169.58 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส.75/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565
132 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 30,975.43 30,975.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 30,975.43 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 48/2565 ลว. 19 เม.ย.65
133 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 82,003.73 82,003.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 82,003.73 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 47/2565 ลว.19 เม.ย.65
134 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 55,661.40 55,661.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 55,661.40 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 45/2565 ลว. 18 เม.ย.65
135 เช่าสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ (Hackathon) 162,000.00 162,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไรส์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด เสนอราคา 162,000 บาท บริษัท ไรส์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด 162,000.00 เกณฑ์ราคา

Total : 12113