• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
61 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการที่มาติดต่อราชการ ณ ศภ.๕ กสอ. 10,400.40 10,400.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น เอ พี พี คอมเมอร์เชียล/10400.40 หจก.ขอนแก่น เอ พี พี คอมเมอร์เชียล 10,400.40 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
62 ประกวดราคาจ้างการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์ (Creative Content) 2,990,000.00 2,990,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด เสนอราคา 2,990,000 บาท บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 2,990,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นผู้ชนะคะแนนสูงสุด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ สัญญาเลขที่ กส.3/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
63 ประกวดราคาจ้างการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์ (Creative Content) 2,990,000.00 2,990,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด เสนอราคา 2,990,000 บาท บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 2,990,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นผู้ชนะคะแนนสูงสุด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ สัญญาเลขที่ กส.3/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ซองซีลเห็ดอบแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 25,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 25,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
65 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร (ผอ.กลุ่ม จำนวน 4 เบอร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม2564 - มีนาคม 2565) 23,975.96 23,975.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 23,975.96 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 23,975.96 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
66 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม2564 - มีนาคม 2565) 11,988.00 11,988.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 23,975.96 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 23,975.96 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติกเกอร์ฉลากน้ำผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,860.00 10,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 10,860 บาท บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด 10,860.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 14,000 บาท บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด 14,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอาร์กรุ๊ป โฮเต็ล จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 15,000 บาท บริษัท เอสอาร์กรุ๊ป โฮเต็ล จำกัด 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เช่า -
70 ซื้อชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,218,100.00 1,177,794.65 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด และราคาที่เสนอ 1,165,465.40 บาท บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด 1,165,465.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ ลงวันที่
71 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 504,600.00 504,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวนเงิน 504,600 บาท (ห้าแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 504,600.00 จ้างต่อเนื่อง -
72 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์ ผสานอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 252,000.00 252,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เดคโคโมดา สตูดิโอ  จำนวนเงิน 252,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) หจก. เดคโคโมดา สตูดิโอ  จำนวนเงิน 252,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 252,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
73 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบInverter ขนาด 24,000 บีทียู 10 เครื่อง 330,000.00 398,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส โดยนายสมพงษ์  จันทร์ยะเครือ  จำนวนเงิน 330,000  บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส โดยนายสมพงษ์  จันทร์ยะเครือ  330,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
74 เช่าอุปกรณ์และวัสดุ จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติกิจกรรมปรับทักษะเสริมความรู้เตรียมก้าวสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14 - 17 และ 21 - 25 ธันวาคม 2564 จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 วัน 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์  แป้นพ่วง จำนวนเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นายวีระศักดิ์  แป้นพ่วง 100,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
75 จ้างเหมาบริการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ อาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน 13,300.00 13,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส โดยนายสมพงษ์  จันทร์ยะเครือ  จำนวนเงิน 13,300  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส โดยนายสมพงษ์  จันทร์ยะเครือ  13,300.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 9135