• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
61 ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 9,501.60 9,501.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,501.60 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9,501.60 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.58/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
62 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 283,122.00 283,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 283,122 บาท บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำ กัด 283,122.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
63 จ้างเหมาบริการเพื่อกำจัดปลวก และแมลง อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำ กัด ราคาที่เสนอ 8,000 บาท บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำ กัด 8,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
64 จ้างเหมาบริการเพื่อบำรุงรักษาลิฟท์ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 7,500 บาท บริษัท ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
65 จ้างเหมาบริการเพื่อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 25,800.00 25,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 25,800 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ กัด 25,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
66 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 82 เครื่อง 49,200.00 49,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 49,200 บาท บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด 49,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ บส.44/2565 ลว.28 มิ.ย.65
67 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำ อาคารหอพัก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ 164,780.00 164,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 164,780 บาท บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 164,780.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ศภ.9 กสอ. 41/2565 ลว. 28 มิ.ย.65
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,500.00 184,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาเป็นเงิน 184,500 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 184,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,500.00 106,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล เสนอราคาเป็นเงิน 106,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล 106,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะจาะจง 10,185.00 10,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 10,185 บาท บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 10,185.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เช่า -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,100.00 29,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรวัส ทองอ่วม เสนอราคาเป็นเงิน 29,100 บาท นายพีรวัส ทองอ่วม 29,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภนิดา บุญคง เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวศุภนิดา บุญคง 45,000.00 อยู่ในวงเงินบประมาณที่จ้าง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา ช้างพินิจ เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวสโรชา ช้างพินิจ 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยศพร มีแก้ว เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวยศพร มีแก้ว 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -

Total : 12429