• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
46 กิจกรรมการจัดประชุมคัดเลือกวิสาหกิจองค์กรต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 บริษัท ไอริม จำกัด 150,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 43/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
47 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสารข้อมูลดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภานุมาส ด้วงเมือง ราที่เสนอ 45,000 บาท นางสาวภานุมาส ด้วงเมือง 45,000.00 มีคุณสมบัติข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
48 ซื้อโมเดลอาหาร จำนวน 3 ชุด 20,297.90 20,297.90 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,297.90 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20,297.90 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 37/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อกล่องไปรษณีย์ธรรมดา หมายเลข 6 ขนาด 45 × 55 × 40 ซม. จำนวน 70 กล่อง และแผ่นวัสดุกันกระแทก จำนวน 360 แผ่น 6,370.00 6,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6,370.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 6,370.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 41/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
50 ซื้อกรอบรูปแนวนอน ขนาดใส่เอกสาร 21 * 29.7 ซม. (A4) จำนวน 570 อัน 51,300.00 51,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 51,300.00 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 51,300.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 38/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
51 จ้างทำ Roll up โครงการ SHAP จำนวน 6 ชุด 13,482.00 13,482.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13,482.00 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 13,482.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 135/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
52 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เดือน 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ภัณฑ์โดย นายอุเทน พัฒวี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ร้านพิมพ์ภัณฑ์โดย นายอุเทน พัฒวี  21,000.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
53 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 28,090.00 28,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 28,090.00 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 28,090.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างตรวจสอบบัญชีประจำงวดที่ 3 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) จำนวน 1 งาน 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 บริษัท สยามพาราดีวีล๊อปเมนต์ จำกัด 15,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 30/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
55 จ้างทำกระปุกออมสิน จำนวน 5,000 ชิ้น 71,155.00 71,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 71,155.00 บริษัท สหกิจแฟนตาซี จำกัด 71,155.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 20/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
56 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับครุภัณฑ์ หมายเลข สบย.13-002-0077/60 จำนวน 1 เครื่อง 9,175.25 9,175.25 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,175.25 บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด 9,175.25 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.12/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 45,600.00 45,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,600.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 45,600.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.122/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
58 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 169 รีม 19,891.30 19,891.30 วิธีเฉพาะเจาะจง 19,891.30 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 19,891.30 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.54/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
59 จ้างดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ จำนวนเงิน 40,500 บาท (สี่หมื่นห้าร้อยพันบาทถ้วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ 40,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
60 ซื้อกรอบรูปแนวนอน ขนาดใส่เอกสาร 21 × 29.7 ซม. (A4) จำนวน 610 อัน 54,900.00 54,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 54,900.00 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 54,900.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.55/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

Total : 12429