• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
46 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรราคา 22,186.45 บ. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22,186.45 เป็นผุ้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อ เลขที่ กอ.กสอ. 18/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
47 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา) จำนวน 1 งาน 129,600.00 129,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา เสนอราคา 129,600 บาท นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา 129,600.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.26/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
48 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 36,866.85 36,866.85 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด เสนอราคา 36,866.85 บาท และวีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 37,540.95 บาท เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด 36,866.85 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.25/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 62,595.00 62,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัย การค้า เสนอราคา 62,595 บาท และ วีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 68,480บาท ศรชัยการค้า 62,595.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.24/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
50 จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) (นายไชยันต์ ไชยสอง) จำนวน 1 งาน 302,400.00 302,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชยันต์ ไชยสอง เสนอราคา 302,400 บาท นายไชยันต์ ไชยสอง 302,400.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.23/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
51 ประกวดราคาจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของ กสอ. และต้นแบบธุรกิจ (Success Cases) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 5,542,420.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด และราคาที่เสนอ 4,750,000.00 บาท บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด 4,750,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
52 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 503,712.40 503,712.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 503712.40 รายชื่อตามเอกสารแนบ 503,712.40 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
53 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 69,083.00 69,083.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 69083 รายชื่อตามเอกสารแนบ 69,083.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
54 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการจ้างทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 72000 เค เค แพ๊คปริ้น 72,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - 31/2565
55 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 36000 เค เค แพ๊คปริ้น 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - 32/2565
56 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 72000 เค เค แพ๊คปริ้น 72,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้ - 30/2565
57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 72000 เค เค แพ๊คปริ้น 72,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้ - 30/2565
58 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฟอก ย้อม ทอผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติและสีเคมี 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 21000 ร้านวรัญญา 21,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - 29/2565
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 90000 บริษัท สกลบิซ กรุ๊ป 90,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - 22/2565
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 515,000.00 515,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 515000 บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด 515,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - 23/2565

Total : 9139