• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
12106 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทดสอบตลาด สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน - - ประกาศราคากลาง บริษัท อิงคะ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,570,000 บาท บริษัท อิงคะ จำกัด ราคา 1,570,000 บาท 1600000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12107 ราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ปี 2557 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.บริษัท ดีดีดี ทริปเปิ้ลทู จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000 บาท 2. บริษัท ยินดีเอเจนซี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,899,000 บาท 3. บริษัทอินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ1,821,364.70 บาท บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 1,821,364.70 บาท 1900000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  และเสนอราคาต่ำสุดของผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค -
12108 ราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ปี 2557 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.บริษัท ดีดีดี ทริปเปิ้ลทู จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000 บาท 2. บริษัท ยินดีเอเจนซี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,899,000 บาท 3. บริษัทอินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ1,821,364.70 บาท บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 1,821,364.70 บาท 1900000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  และเสนอราคาต่ำสุดของผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค -
12109 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM 12) - - ประกาศราคากลาง หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 2,208  บาท หจก. คลังเครื่องเขียน จำนวนเงิน 2,208  บาท 2500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12110 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM 12) - - ประกาศราคากลาง หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 2,208  บาท หจก. คลังเครื่องเขียน จำนวนเงิน 2,208  บาท 2500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12111 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน - - ประกาศราคากลาง ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 3,578  บาท ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  จำนวนเงิน 3,578  บาท 5500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12112 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน - - ประกาศราคากลาง ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 3,578  บาท ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  จำนวนเงิน 3,578  บาท 5500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12113 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว - - ประกาศราคากลาง บริษัทโบนัสสมาย์ทัวร์ จำกัด   เสนอราคา 7,000  บาท บริษัทโบนัสสมาย์ทัวร์ จำกัด   จำนวนเงิน 7,000  บาท 7000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12114 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการพัฒนาสถาน - - ประกาศราคากลาง บริษัทโบนัสสมาย์ทัวร์ จำกัด   เสนอราคา 7,000  บาท บริษัทโบนัสสมาย์ทัวร์ จำกัด   จำนวนเงิน 7,000  บาท 7000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12115 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงาน"กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ" โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) - - ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอราคา 10,000  บาท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 10,000  บาท 10000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12116 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงาน"กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ" โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) - - ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอราคา 10,000  บาท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 10,000  บาท 10000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12117 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงาน"กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาตามแนวทางชินดัง" โครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) - - ประกาศราคากลาง  นายณัฎฐพัชร ศิลป์อภิชาติสกุล  เสนอราคา 75,800  บาท  นายณัฎฐพัชร ศิลป์อภิชาติสกุล  จำนวนเงิน 75,800  บาท 75800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12118 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงาน"กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาตามแนวทางชินดัง" โครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) - - ประกาศราคากลาง  นายณัฎฐพัชร ศิลป์อภิชาติสกุล  เสนอราคา 75,800  บาท  นายณัฎฐพัชร ศิลป์อภิชาติสกุล  จำนวนเงิน 75,800  บาท 75800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12119 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ - - ประกาศราคากลาง นายธีรพงษ์ ไชยอ้าย เสนอราคา 40,000  บาท นายธีรพงษ์ ไชยอ้าย จำนวนเงิน 40,000  บาท 40000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12120 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ - - ประกาศราคากลาง นายธีรพงษ์ ไชยอ้าย เสนอราคา 40,000  บาท นายธีรพงษ์ ไชยอ้าย จำนวนเงิน 40,000  บาท 40000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12429