• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
12091 ประกาศราคากลางและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ MDICP แผนงานที่ 6 - - ประกาศราคากลาง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 921.49 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 921.49 บาท 921.00 ราคาต่ำสุด -
12092 ประกาศราคากลางและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ MDICP แผนงานที่ 5 - - ประกาศราคากลาง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 921.49 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 921.49 บาท 921.00 ราคาต่ำสุด -
12093 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโภชน์คาร์เซ็นเตอร์ - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ เสนอราคา 5,800  บาท ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,800  บาท 7800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12094 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของบริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ เสนอราคา 5,800  บาท ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,800  บาท 7800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12095 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของบริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด เสนอราคา 1,200,000  บาท บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000  บาท 1200000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12096 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด เสนอราคา 1,200,000  บาท บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000  บาท 1200000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12097 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลสำเร็จเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้การพัฒนาคลัสเตอร์ โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอ - - วิธีสอบราคา ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 5,894  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน  5,894  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12098 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 5,894  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน  5,894  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12099 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12100 ประกาศราคากลาง การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Clean and Green Techno - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12101 ประกาศราคากลาง การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12 (Total Ener - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 4,234  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน 4,234  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12102 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของรัฐ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 4,234  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน 4,234  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12103 ประกาศราคากลางกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุ ตสาห - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 7950.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12104 ประกาศเปิดเผยราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการรับรองระบบสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ระยะที่ 3 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 7950.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12105 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทดสอบตลาด สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน - - ประกาศราคากลาง บริษัท อิงคะ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,570,000 บาท บริษัท อิงคะ จำกัด ราคา 1,570,000 บาท 1600000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12429