• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
8941 ประกาศราคากลางการจัดสจ้างส่งข้อมูลช่าวสารด้วยระบบ SMS โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง ร้านเจ-ริญ เสนอราคา 8,200  บาท ร้านเจ-ริญ ราคา 8,200  บาท 8200.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8942 ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง บริษัท อาร์วีที แมชชีนโปรดักส์ จำกัด  เสนอราคา 1,750  บาท บริษัท อาร์วีที แมชชีนโปรดักส์ จำกัด  ราคา 1,750  บาท 1750.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8943 ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง บริษัท อาร์วีที แมชชีนโปรดักส์ จำกัด  เสนอราคา 1,750  บาท บริษัท อาร์วีที แมชชีนโปรดักส์ จำกัด  ราคา 1,750  บาท 1750.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8944 ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแผนงานงบประมาณ โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง โอภาสสิ่งทอ-เคมี  เสนอราคา 14,960  บาท โอภาสสิ่งทอ-เคมี  ราคา 14,960  บาท 14960.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8945 ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแผนงานงบประมาณ โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง โอภาสสิ่งทอ-เคมี  เสนอราคา 14,960  บาท โอภาสสิ่งทอ-เคมี  ราคา 14,960  บาท 14960.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8946 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโครงการ - - ประกาศราคากลาง บริษัท พิริยะกิจ (1994) จำกัด  เสนอราคา 1,320 บาท บริษัท พิริยะกิจ (1994) จำกัด  ราคา 1,320 บาท 1320.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8947 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านธุรการ 1 อัตรา และปฏิบัติงานสนับสนุนด้านธุรการ การเงิน 1 อัตรา - - ประกาศราคากลาง บริษัท พิริยะกิจ (1994) จำกัด  เสนอราคา 1,320 บาท บริษัท พิริยะกิจ (1994) จำกัด  ราคา 1,320 บาท 1320.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8948 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง - - ประกาศราคากลาง หจก.ศักดิ์สิทธิ์รุ่งโรจน์  เสนอราคา 600 บาท หจก.ศักดิ์สิทธิ์รุ่งโรจน์  ราคา 600 บาท 600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8949 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง - - ประกาศราคากลาง หจก.ศักดิ์สิทธิ์รุ่งโรจน์  เสนอราคา 600 บาท หจก.ศักดิ์สิทธิ์รุ่งโรจน์  ราคา 600 บาท 600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8950 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,530 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 1,530 บาท 1530.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8951 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,530 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 1,530 บาท 1530.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8952 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปก - - วิธีอื่นๆ บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,600 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 1,600 บาท 1600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8953 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปก - - วิธีอื่นๆ บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,600 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 1,600 บาท 1600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8954 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา ร้านวรัญญา  เสนอราคา 16,080  บาท ร้านวรัญญา ราคา 16,080 บาท 16080.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8955 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา ร้านวรัญญา  เสนอราคา 16,080  บาท ร้านวรัญญา ราคา 16,080 บาท 16080.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 9135