• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 03
    ธ.ค. 2564
    “อธิบดีณัฐพล” ดีพร้อม ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

    กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ นายเจตนิพิฐ รอดภัย และนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร กสอ. พระรามที่ 6 ราชเทวี   โดยกิจกรรมดังกล่าว ดีพร้อมจัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นผู้สถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์  โดยดีพร้อม ได้จัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อันเป็นการแสดงถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ การปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ เนื่องด้วยดอกดาวเรืองมีสีเหลืองอร่ามตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ จึงเปรียบเหมือนพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ ที่เรียบง่าย และพอเพียง แต่ทรงคำนึงถึงการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้ง ทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบเท่านาน นอกจากนี้ คณะผู้บริหารดีพร้อม ยังได้นำดอกดาวเรืองที่ร่วมกันปลูกไปจัดวางบริเวณหน้าอาคาร กสอ. เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอาคารสำนักงานอีกด้วย ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว