• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
9121 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภ - - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา 1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินจ้าง 1,345,000 (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1345000.00 เป็นราคาที่ตรงกับราคากลาง -
9122 ประกาศกลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างภาคการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (ระยะที่๑) - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. บริษัท โฟร์เพาเวอร์ พีค จำกัด  บริษัท โฟร์เพาเวอร์ พีค จำกัด วงเงินจ้าง 1,196,999.65 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) 1197000.00 เป็นไปตามข้อกำหนดของขอบเขตการดำเนินงาน -
9123 ศภ.6กสอ.ประกวดราคาจ้างโครงการจัดนิทรรศการและการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าจากไหมภายใต้โครงการงานเทศกาลไหมที่โคราช 2017 ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - วิธีอื่นๆ 1. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมแนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท คอนเคอเรนาท์ แทแนจเมนท์ จำกัด บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมแนจเม้นท์ จำกัด วงเงินจ้างราคา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100000.00 เป็นไปตามข้อเสนอด้านเทคนิคตามเงื่อนไขขอบเขตการจ้าง -
9124 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตล - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.  กองทุนผ้าทอบ้านขุนอมแฮดใน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 3,300  บาท 2.  ร้านไหมแพร  เสนอราคา 17 รายการ จำนวนเงิน 7,930  บาท 3.  1.  กองทุนผ้าทอบ้านขุนอมแฮดใน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 3,300  บาท 2.  ร้านไหมแพร  เสนอราคา 17 รายการ จำนวนเงิน 7,930  บาท 3.  11605.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9125 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอบรมโครงการภูฟ้าเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงจำนวน 19 รายการ - - 1.  กองทุนผ้าทอบ้านขุนอมแฮดใน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 3,300  บาท 2.  ร้านไหมแพร  เสนอราคา 17 รายการ จำนวนเงิน 7,930  บาท 3.  1.  กองทุนผ้าทอบ้านขุนอมแฮดใน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 3,300  บาท 2.  ร้านไหมแพร  เสนอราคา 17 รายการ จำนวนเงิน 7,930  บาท 3.  11605.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9126 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาร 25 - - ประกาศราคากลาง กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน เสนอราคา 10,425  บาท  กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน จำนวนเงิน 10,425  บาท  10480.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9127 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน เสนอราคา 10,425  บาท  กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน จำนวนเงิน 10,425  บาท  10480.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9128 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ประกาศราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ Business Incubation สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภ - - ประกาศราคากลาง 1.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,800  บาท 2.  ร้านจินเฮงฮวด  เสนอราคา 3 รายการ  จำนวนเงิน 686.94  บาท 1.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,800  บาท 2.  ร้านจินเฮงฮวด  เสนอราคา 3 รายการ  จำนวนเงิน 686.94  บาท 26420.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9129 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ประกาศราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตส - - ประกาศราคากลาง 1.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,800  บาท 2.  ร้านจินเฮงฮวด  เสนอราคา 3 รายการ  จำนวนเงิน 686.94  บาท 1.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,800  บาท 2.  ร้านจินเฮงฮวด  เสนอราคา 3 รายการ  จำนวนเงิน 686.94  บาท 26420.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9130 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ประกาศราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริย - - ประกาศราคากลาง นายนพพร  พรหมพฤกษ์  เสนอราคา 700  บาท นายนพพร  พรหมพฤกษ์ จำนวนเงิน 700  บาท 700.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9131 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ประกาศราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงิ - - ประกาศราคากลาง นายนพพร  พรหมพฤกษ์  เสนอราคา 700  บาท นายนพพร  พรหมพฤกษ์ จำนวนเงิน 700  บาท 700.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9132 กองส่งเสริมอผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ สาขาเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านแม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์  เสนอราคา 35 รายการ จำนวนเงิน 13,502  บาท 2.  บ.ทองเกษมจำกัด เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000  บาท 1.  ร้านแม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์  เสนอราคา 35 รายการ จำนวนเงิน 13,502  บาท 2.  บ.ทองเกษมจำกัด เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000  บาท 14502.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9133 กองส่งเสริมอผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน กิจกรรม Open House โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยวิธีคั - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านแม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์  เสนอราคา 35 รายการ จำนวนเงิน 13,502  บาท 2.  บ.ทองเกษมจำกัด เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000  บาท 1.  ร้านแม่ข่าพาร์ทเซ็นเตอร์  เสนอราคา 35 รายการ จำนวนเงิน 13,502  บาท 2.  บ.ทองเกษมจำกัด เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000  บาท 14502.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9134 ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมภาคที่ 8 ประกาศเผยแพร่ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา  1,388  บาท บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน  1,388  บาท 3000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
9135 กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Making Space) ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ (2) ประจำปีงบประม - - ประกาศราคากลาง บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา  1,388  บาท บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน  1,388  บาท 3000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12112