• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
งานบริการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ศูนย์ให้บริการ SMEs

วันที่เผยแพร่ : 28/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้วิสาหกิจไทย มีสมรรถนะสำหรับการประกอบกิจการและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ที่ครอบคลุมและสอดรับกับบทบาทหน้าที่ในข้างต้น


แนะนำศูนย์ฯ.-