• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ศูนย์ให้บริการ SMEs

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

THAI-IDC

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

THAI-IDC

 

ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะนำประโยชน์ของการพัฒนาออกแบบ พัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการสร้างบรรยากาศกระตุ้นแรงบันดาลใจ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม (ECO System) ที่ดีต่อการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ และนักออกแบบในสาขาอุตสาหกรรม

 

THAI-IDC_logo

 

โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค้นหรือพัฒนา หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านการตอบสนองผู้บริโภค การใช้ประโยชน์จากวัสดุหรือวัตถุดิบที่แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้อยู่โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการนักออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Co Design) พัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     2.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม (ECO System) ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

     3.สร้างปัจจัยเอื้อต่อการทำงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-Working Space) หรือต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

 

การดำเนินงาน

     1.อบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัมมนาแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ 2018-2019/จัดกิจกรรมกระตุ้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     2.จัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

     3.ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

   

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อาคารกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ชั้น 5 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 023678295

เว็บไซต์ : https://www.thai-idc.com/