• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ศูนย์ให้บริการ SMEs

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ITC

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

ITC

 

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC มีกลไกในการบริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็น SME Transformer แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเอางานวิจัย แนวคิด มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม การทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 

ITC_logo

 

การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และให้การสนับสนุนสินเชื่อหรือร่วมทุนจากธนาคารเครือข่ายภาครัฐเพื่อให้วิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมีหน่วยงาน ITC เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และการบริการทั้งหมด

  

วัตถุประสงค์

     1.สร้าง SME Transformer ที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพได้

     2.ประยุกต์ใช้กลไกของศูนย์ ITC และพัฒนาให้สามารถส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม

ใหม่ได้จริง

 

การดำเนินงาน

     1.การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     2.การพัฒนาและปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Transformation)

     3.การจัดทำข้อมูลและกลไกการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม (Innovation Bridge)

 

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2367 8413

โทรสาร : 0 2391 8925

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11

เว็บไซต์ : http://www.itc.or.th/