• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ศูนย์ให้บริการ SMEs

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SSRC

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

SSRC

 

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) 

มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการเงินและการพัฒนา เชื่อมโยงการบริการของหน่วยงานเครือข่ายที่ส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมส่งต่อปัญหาของ SMEs ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ SMEs ในการรับบริการ ณ จุดใดก็ได้

 

SSRC_Logo

 

โดยผู้ประกอบการสามารถได้รับบริการที่เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดอย่างทันท่วงที ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมกับ SMEs ซึ่งจะทำให้ SMEs โดยทั่วไปและกลุ่มประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจแต่มีศักยภาพในการฟื้นฟูให้กลับมาสู่สถานะปกติ มีความพร้อมในการแข่งขัน ทำให้เกิดการรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไป

2. เพื่อเชื่อมโยงการบริการ SMEs กับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs

3. เพื่อให้มีหน่วยบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอมาตรการในการช่วยเหลือ

 

บทบาทการให้บริการ

1. ให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการพัฒนาและด้านการเงิน พร้อมวิเคราะห์กลั่นกรองคำขอรับบริการ เพื่อการส่งต่อบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองทุนต่าง ๆ

2. สนับสนุนและบริการข้อมูลต่าง ๆ

3. ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ และเชื่อมโยงบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ผลิตภัณฑ์และมาตรการส่งเสริมสนับสนุน SMEs

 

ติดต่อสอบถาม 

ส่วนกลาง : ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 1358 ต่อ 106-108 และ 02-202-4444

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11

เว็บไซต์ : http://www.smessrc.com/