• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
วารสารอุตสาหกรรมสาร

วารสารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่กันมายาวนานกว่าห้าทศวรรษ โดยเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านอุตสาหกรรม การบริหาร และการจัดการ...

SHOP4U สู้ COVID-19

แสดงพิกัดของสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย...

วิดีโอการเรียนการสอน

ท่านสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่กรมฯ ได้จัดขึ้น สำหรับให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการและองค์กร

E-Service

การให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม บริการข้อมูล และความช่วยเหลือทางการเงิน...