• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน

วันที่เผยแพร่ : 16/04/2021 | เผยแพร่โดย : abhimuk

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการ และจัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียนไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันภายในระบบ

 

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนต้องอ่านและทำความเข้าใจตามข้อตกลงที่วางไว้ พร้อมทั้งต้องกรอกข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หน่วยงาน (ให้ผู้ร้องเรียนเลือก) และรายละเอียด รวมทั้งช่องทางตอบกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้

 

นอกจากนั้น การกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน:


   

 

ช่องทางติดตามเรื่องร้องเรียน: