“ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน” โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs