• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นหา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ปีงบประมาณ
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 
 • 4
  พ.ย. 2558
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาCF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น(ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล)

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน  โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล โดยวิธีคัดเลือก คุณสมบัติของที่ปรึกษา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจด้านปรึกษาแนะนำ สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เคยดำเนินการด้านที่ปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยหากเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเสนอราคา) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย วงเงินการจัดจ้าง 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่น้อยกว่า8 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อกำหนด  ดาวน์โหลดขอบเขตการทำงานTOR


  4
  พ.ย. 2558
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาCF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น(ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล)

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน  โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล โดยวิธีคัดเลือก คุณสมบัติของที่ปรึกษา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจด้านปรึกษาแนะนำ สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เคยดำเนินการด้านที่ปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยหากเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเสนอราคา) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย วงเงินการจัดจ้าง 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่น้อยกว่า8 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อกำหนด  ดาวน์โหลดขอบเขตการทำงานTOR


  4
  พ.ย. 2558
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

  จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น เอกสารแนบ


  4
  พ.ย. 2558
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาCF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

  นย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน  โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกระนวน โดยวิธีคัดเลือก คุณสมบัติของที่ปรึกษา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจด้านปรึกษาแนะนำ สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เคยดำเนินการด้านที่ปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยหากเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเสนอราคา) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย วงเงินการจัดจ้าง 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่น้อยกว่า8 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อกำหนด  ดาวน์โหลดขอบเขตการทำงานTOR


  4
  พ.ย. 2558
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาCF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

  นย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน  โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF ประจำปี พ.ศ.2559 พื้นที่ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกระนวน โดยวิธีคัดเลือก คุณสมบัติของที่ปรึกษา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจด้านปรึกษาแนะนำ สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เคยดำเนินการด้านที่ปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยหากเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเสนอราคา) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย วงเงินการจัดจ้าง 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่น้อยกว่า8 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อกำหนด  ดาวน์โหลดขอบเขตการทำงานTOR


  total : 23784

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ