• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นหา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ปีงบประมาณ
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 
 • 19
  ต.ค. 2564
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน จำนวน ๕๐๐ ชุด ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)


  19
  ต.ค. 2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท

  ประกาศ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


  18
  ต.ค. 2564
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงินงบประมาณ 6,220.00 บาท

                     ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น               ๑. ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ๓ ตา จำนวน ๕ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๒. เทปใสหน้ากว้าง ๒ นิ้ว จำนวน ๕ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๓. คลิปหนีบกระดาษขนาด ๑๕ มม. จำนวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๔. คลิปหนีบกระดาษขนาด ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๕. กระดูกงูสำหรับเข้าเล่ม ๔๕ มม. จำนวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๖. กระดูกงูสำหรับเข้าเล่ม ๑๙ มม. จำนวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๗. ปกพลาสติกแผ่นใส A๔ จำนวน ๕ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๘. สันรูดขนาด ๑๔ มม. จำนวน ๓ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐.๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๙. สันรูดขนาด ๕ มม. จำนวน ๓ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖.๐๐ บาท (เก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๑๐. ปกรายงานแข็ง ๒๔๐ แกรม คละสี A๔ จำนวน ๕ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง               ๑๑. กระดาษสติกเกอร์สีขาวมัน A๔ จำนวน ๓ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์ โดยนางสาวศรัญญา แซ่ฉั่ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


  18
  ต.ค. 2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Textiles Tag) วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท

  ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Textiles Tag) ดังแนบ


  18
  ต.ค. 2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์ (Creative Content) วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรูปแบบรายการสร้างสรรค์ (Creative Content) ดังแนบ


  total : 18140

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ