• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นหา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ปีงบประมาณ
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 
 • 11
  ธ.ค. 2556
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษารายบุคคลด้านเทคโนโลยีและการผลิต”.

  1.ชื่อโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษารายบุคคลด้านเทคโนโลยีและการผลิต” /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน).บาท 3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2556. เป็นเงิน450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บาท 4.ค่าตอบแทนบุคลากร438,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) บาท 4.1ประเภทที่ปรึกษา  องค์กรไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิ,สมาคม,มหาวิทยาลัย,องค์กรอิสระ) 4.2คุณสมบัติที่ปรึกษา  4.2.1) ที่ปรึกษาที่จะเข้ายื่นเสนอราคาจะต้องเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยหากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย   4.2.2) ที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองผ่านการจดทะเบียน ยกเว้นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 4.3จำนวนที่ปรึกษา - คน 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์.- บาท 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).- บาท 7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค่าจัดทำรายงาน.12,000.(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) บาท 8.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)… นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ นายพลาวุธ  วงศ์วิวัฒน์         วิศวกรปฏิบัติการ                 กรรมการ  นายกิตติโชติ  ศุภกำเนิด          วิศวกรปฏิบัติการ                 กรรมการ 9.ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...พิจารณาจากโครงการของ สพส.กสอ.ปีงบประมาณ 2556


  11
  ธ.ค. 2556
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษารายบุคคลด้านเทคโนโลยีและการผลิต”.

  1.ชื่อโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษารายบุคคลด้านเทคโนโลยีและการผลิต” /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน).บาท 3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2556. เป็นเงิน450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บาท 4.ค่าตอบแทนบุคลากร438,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) บาท 4.1ประเภทที่ปรึกษา  องค์กรไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิ,สมาคม,มหาวิทยาลัย,องค์กรอิสระ) 4.2คุณสมบัติที่ปรึกษา  4.2.1) ที่ปรึกษาที่จะเข้ายื่นเสนอราคาจะต้องเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยหากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย   4.2.2) ที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองผ่านการจดทะเบียน ยกเว้นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 4.3จำนวนที่ปรึกษา - คน 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์.- บาท 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).- บาท 7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค่าจัดทำรายงาน.12,000.(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) บาท 8.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)… นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ นายพลาวุธ  วงศ์วิวัฒน์         วิศวกรปฏิบัติการ                 กรรมการ  นายกิตติโชติ  ศุภกำเนิด          วิศวกรปฏิบัติการ                 กรรมการ 9.ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...พิจารณาจากโครงการของ สพส.กสอ.ปีงบประมาณ 2556


  11
  ธ.ค. 2556
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาที่ปรึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรมสนับสนุน

  1.ชื่อโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรมสนับสนุน” /หน่วยงานเจ้าของโครงการ        สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)บาท 3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2556  เป็นเงิน1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน).บาท 4. ค่าตอบแทนบุคลากร1,188,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)..บาท 4.1 ประเภทที่ปรึกษา......องค์กรไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิ,สมาคม,มหาวิทยาลัย,องค์กรอิสระ).... 4.2  คุณสมบัติที่ปรึกษา 4.2.1) ที่ปรึกษาที่จะเข้ายื่นเสนอราคาจะต้องเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยหากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 4.2.2) ที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองผ่านการจดทะเบียน ยกเว้นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 4.3      จำนวนที่ปรึกษา - คน 5.       ค่าวัสดุอุปกรณ์- บาท 6.       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)  -บาท 7.       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  -ค่าจัดทำรายงาน 12,000.(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) บาท 8.       รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)… นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย    วิศวกรชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ นายพลาวุธ  วงศ์วิวัฒน์        วิศวกรปฏิบัติการ              กรรมการ นายกิตติโชติ  ศุภกำเนิด       วิศวกรปฏิบัติการ             กรรมการ 9.       ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...พิจารณาจากโครงการของ สพส.กสอ.ปีงบประมาณ 2556


  11
  ธ.ค. 2556
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาที่ปรึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรมสนับสนุน

  1.ชื่อโครงการ “การพัฒนาที่ปรึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรมสนับสนุน” /หน่วยงานเจ้าของโครงการ        สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)บาท 3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤศจิกายน 2556  เป็นเงิน1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน).บาท 4. ค่าตอบแทนบุคลากร1,188,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)..บาท 4.1 ประเภทที่ปรึกษา......องค์กรไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิ,สมาคม,มหาวิทยาลัย,องค์กรอิสระ).... 4.2  คุณสมบัติที่ปรึกษา 4.2.1) ที่ปรึกษาที่จะเข้ายื่นเสนอราคาจะต้องเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยหากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับปัจจุบัน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 4.2.2) ที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองผ่านการจดทะเบียน ยกเว้นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 4.3      จำนวนที่ปรึกษา - คน 5.       ค่าวัสดุอุปกรณ์- บาท 6.       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)  -บาท 7.       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  -ค่าจัดทำรายงาน 12,000.(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) บาท 8.       รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)… นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย    วิศวกรชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ นายพลาวุธ  วงศ์วิวัฒน์        วิศวกรปฏิบัติการ              กรรมการ นายกิตติโชติ  ศุภกำเนิด       วิศวกรปฏิบัติการ             กรรมการ 9.       ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...พิจารณาจากโครงการของ สพส.กสอ.ปีงบประมาณ 2556


  11
  ธ.ค. 2556
  ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่ง

  ประกาศราคากลางกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เอกสารแนบ 1 /Portals/0/สพข/took/คร 2.pdf


  total : 20975

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ