• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง จ้างกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ 1,320,000.00 บาท

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 25/11/2022

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม