• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่ารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ธานี ชำนิป่า) วงเงินงบประมาณ 10,500.00 บาท

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ธานี ชำนิป่า) จำนวน 1 คัน  10,500 บาท

ลงเมื่อวันที่ 24/11/2022

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์