• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง กิจกรรมต่อยอดความคิด เปิดโอกาสธุรกิจแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (E-Learning) วงเงินงบประมาณ 710,000.00 บาท

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง กิจกรรมต่อยอดความคิด เปิดโอกาสธุรกิจแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (E-Learning)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 710,000.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/05/2022

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่